Vårdregister- informationsplikt

Den 24 oktober 1998 trädde en ny lag om vårdregister i kraft. Den innebär en del skyldigheter för den som är ansvarig för ett vårdregister. Den ansvarige ska bland annat se till att de som finns med i registret får information om hur uppgifterna används.

Ansvarig för personuppgifterna

Praktikertjänst AB är ansvarig för personuppgifterna i vårdregistret som finns inom denna verksamhet. Mottagningen/ verksamheten ingår i Praktikertjänst AB, som är Sveriges största privata vårdgivare. Ägare är ca 2150 läkare, psykoanalytiker/ terapeuter, sjukgymnaster, tandläkare, tandtekniker och verksamhetsansvariga sjuksköterskor. Bolaget har också ett 20-tal dotterbolag inom vård, skola och omsorg.

Ändamål

Personuppgifter i ett vårdregister får användas ( behandlas) för att dokumentera patienternas vård, dvs undersökning och behandling. De får också användas för att administrera vård som rör patienten.

Uppgifterna i registret

Vårdregistret får endast innehålla uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patientjournal. Men även uppgifter som antecknas i och för vården av patienter får förekomma i registret, liksom uppgifter som behövs för att administrera vården.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser

Ett antal lagar, bland annat lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och patientjournallagen, begränsar hur personuppgifter i ett vårdregister får lämnas ut. Den som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt får alltid behandla känsliga uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Detta gäller även andra som har liknande tystnadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter från verksamhet inom hälso- och sjukvård. Den som är ansvarig för personuppgifter ska vidta lämpliga åtgärder när det gäller teknik och organisation för att skydda de personuppgifter som behandlas. När det gäller säkerhetsnivån ska den ansvarige bland annat tänka på de risker som finns när det gäller hur personuppgifter behandlas och hur pass känsliga de uppgifter är som behandlas.

Information om personuppgifter

Om en patient ansöker om att ta del av personuppgifter som rör dennes behandling är den som är ansvarig för personuppgifterna skyldig att lämna besked om dessa gratis en gång per kalenderår.

En skriftlig ansökan ska göras hos den som är ansvarig och vara undertecknad av den sökande själv. Uppgifterna ska normalt lämnas inom en månad från det ansökan gjordes.

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter

Om den som är registrerad i ett vårdregister finner uppgifter som inte har behandlats korrekt enligt bland annat lagen om vårdregister är den som är ansvarig för personuppgifterna skyldig att snarast rätta, blockera eller ta bort uppgifterna.

Rätt till skadestånd

Om personuppgifter har behandlats i strid med lagen om vårdregister ska den som är ansvarig förregistret ersätta den som är registrerad för skada och kränkning av den personliga integriteten. En jämkning av ersättningsskyldigheten kan ske om den som är ansvarig för personuppgifterna kan visa att felet inte berodde på honom eller henne.

Bevarande och gallring

Patientregister, dvs upplysningar om en identifierbar person får bara lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, inklusive historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Därefter måste uppgifterna gallras, dvs avidentifieras eller förstöras.

Frivillighet

Registrering i vårdregistret är inte frivillig när behandling av känsliga uppgifter är nödvändiga med hänsyn till förebyggande häslo- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård, behandling elleradministration av hälso- och sjukvård.

Hur får uppgifterna användas?

Den som är vårdgivare inom hälso- och sjukvård är skyldig att lämna uppgifterna i vårdregistret till det hälsodataregister som olika myndigheter för centralt. Uppgifterna kan då användas för att:

  •  ta fram statistik
  • följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra hälso- och sjukvård
  • forska och göra epidemilogiska undersökningar

 

Uppgifterna i ett vårdregister kan användas i olika urval och sammanställningar. Det är då viktigt att sökbegrepp som är av känslig natur när det gäller integritet endast används i begränsad omfattning. Vissa känsliga sökbegrepp är förbjudna att använda. Förbudet omfattar sökbegrepp om bland annat ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter och lagöverträdelser. Uppgift om ekonomisk hjälp, vård inom socialtjänsten eller föremål för åtgärd enligt utlämningslagen får heller inte användas som sökbegrepp. Endast personal som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra ett arbete har direktåtkomst till vårdregistret. Personuppgifterna i vårdregistret får endast lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling om ändamålen är de som finns beskrivna i lagen om vårdregister.

Om du vill veta mer...

Du kan läsa mer om lagen om vårdregister i propositionen 1997/98:108 Hälso- och sjukvårdsregister ändrat och Socialutskottets betänkande 1997/98:23. Rekvireras från Riksdagen, Tryckeriexpeditionen, 100 12 Stockholm, tel 08-786 40 00